EtherBanking Staking

Post on 20-09-2017 by Admin

EtherBanking Staking

etherbanking coin

Khi bạn sở hữu đồng EtherBanking Coin nó trở thành một tài sản mang lại lợi nhuận cho bạn mỗi năm thông qua việc đúc đồng tiền EBC (PoS). Tất cả công việc bạn cần làm là giữ đồng tiền EBC trong ví Etherbanking. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai giữ đồng EtherBanking Coin trong ví của họ, họ sẽ nhận được những đồng EBC Stake vào ví để đổi lấy sự giúp đỡ bảo đảm an toàn mạng lưới Etherbanking.

Khám Phá Hệ Thống EtherBanking